ตรวจสอบระบบไฟฟ้าตามกฎหมายกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานตรวจอะไรบ้าง

by administrator

ตรวจรับรองไฟฟ้าประจำปี ตามกฎหมายกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

หลักการและเหตุผล

พลังงานไฟฟ้านับว่ามีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนทางธุรกิจของทุกองค์กร ทั้งภาคบริการ  หรือภาคการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า หรือการใช้พลังงานไฟฟ้านั้น ย่อมมีความเสี่ยงอันตรายที่จะเกิดความสูญเสียทั้งต่อร่างกายชีวิต และทรัพย์สินอย่างใหญ่หลวงได้เช่นกัน การตรวจรับรองไฟฟ้า จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ และความปลอดภัยในการทำงานจึงถูกกำหนดเป็นนโยบายที่ทุกองค์กรให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก การใช้งานระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัย จึงต้องมีการตรวจสอบ เห็นได้จากการออกกฎกระทรวง “กำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับ ระบบไฟฟ้าในโรงงาน พ.ศ.2550” โดยกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งมีสาระสำคัญ คือ

ข้อ.5 ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องจัดให้มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงาน และรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงงานเป็นประจำทุกปี โดยวิศวกรหรือบุคคลอื่นที่รัฐมนตรีกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยการตรวจสอบและรับรองดังกล่าวต้องจัดให้มีเอกสารเป็นหลักฐานฯ และ พศ.2558 กระทรวงแรงงานได้มีการออก “กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ.2558” สาระสำคัญ คือ

ข้อ.12  นายจ้างต้องจัดให้มีการตรวจสอบและจัดให้มีการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า และบริภัณฑ์ไฟฟ้าเพื่อให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย และให้บุคคลที่ขึ้นทะเบียนตามมาตรา 9 หรือนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 แล้วแต่กรณี เป็นผู้จัดทำบันทึกผลการตรวจสอบและรับรองไว้ เพื่อให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบ

ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีฯ ประกาศกำหนดจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่สถานประกอบกิจการทุกแห่ง  ต้องดำเนินการตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าภายในสถานประกอบกิจการตามข้อกำหนดของกฎหมาย  ซึ่งต้องกระทำโดยวิศวกรไฟฟ้ากำลัง ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดเป็นผู้ทำการตรวจสอบ

ระยะเวลาในการตรวจสอบ

เป็นไปตามขนาดของการติดตั้งระบบไฟฟ้าของสถานประกอบกิจการ

วัน เวลา ในการตรวจสอบ

ร่วมกันพิจารณาระหว่างสถานประกอบกิจการ และ บริษัท ศูนย์เทคโนโลยี่ฯ

แนวทางการตรวจสอบ

  • ตามแบบฟอร์ม กรมโรงงานอุตสาหกรรม
  • ตามแบบฟอร์ม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เครื่องมือหลักในการตรวจสอบ

  1. เครื่องมือตรวจวัดค่าความต้านทานหลักดิน และระบบสายดิน
  2. กล้องถ่ายภาพความร้อน Thermoscan
  3. Thermo Infared
  4. มัลติมิเตอร์สำหรับงานไฟฟ้ากำลัง
  5. เครื่องมือตรวจสอบสายดินของเต้ารับไฟฟ้า
  6. เครื่องมือ อื่นๆ ตามสภาพความจำเป็นในงานตรวจสอบระบบไฟฟ้า

You may also like